G.C.E(O/L) 2013 Best Results

English Medium (38 Students)

  9A 8A, B 8A, C
1 Abirami Ravitharan Amutha Kunaratnam Shankavi Thiruchelvanathan
2 Jananthini Sivapalan Delosha Thayanithy Shankavi Thaveenthiran
3 Luxshiga Uthayakumar Gobisha Uthayakumar Suganya Suganthan
4 Piriyanka Christian Harani Prabakaran Thilakshana Sivananthan
5 Rahavi Ragavan Hamshana Raveendran Thirishika Manivannan
6 Shangavi Suthanantharajah Keerthika Ramakrishnan  
7 Shashmeera Sriganeshan Shalini Naguleswaran  
8 Vinusiya Pathmanathan Tharangi Navakumaran  
9   Thuvaraha Muraleetharan  

Tamil Medium (208 Students)

  9A 8A, B    
1 Vishnupriya Raveenthiran Hamsha Thananchayan 24 Dinoja Nagarajah
2 Priyanka Niththiyanantharajah Nirojini Albert Janstine 25 Kabalini Ananthajothy
3 Rathiny Shanmugalingam Nitharshini Ramachandran 26 Nilani Ratnasri
4 Abirami Natkunam Thevasena Vijayakumar 27 Prashanthi Raveendrarajah
5 Kajenthini Balendrarajah Thishanthini Vijayakumar 28 Shankavi Yogarajah
6 Nishani Poovalingam Vinoji Sureshkumar 29 Sivaranjini Vivekananthan
7 Subeska Mohanras Bavatharani Sivarajah 30 Thanuja Mahenthiran
8 Bavatharani Kokulananthan Daneka Somaskanthasamy 31 Tharmananthy Thayaparan
9 Benitta Anton Jesuthas Kobitha Pavalakumaran 32 Thulashi Ratnasabapathy
10 Rakshana Raveendran Lakshiga Senathirajah 33 Thurusthiga Nesalingam
11 Gowthamy Vijayakumar Mathuranga Vigneswaran 34 Vithyashankavi Raveendrarasa
12 Shankavi Thiruchelvam Saranya Kugathas 35 Balayasothini Vettikumaran
13 Lovsiya Sundar Thamilini Gangatharan 36 Gayathiri Panchadsaram
14 Subasthika Gnanasampanthan Thishajini Rajeswaran 37 Jaluja Thurairajah
15 Sajintha Jeevaratnarajah Kamshalini Sritharan 38 Gayani Kankesan
16 Sharuga Satkunarajah Janitha Thayakunan 39 Kasmila Pathmanathan
17 Mathusha Sivayogan Kirijah Thillainathan 40 Kavipriya Jeyaranjan
18 Sharmini Jeyaseelan Kiyani Sivagnanam 41 Neeranjali Paralan
19 Rudshiga Navaratnam Shakisna Ravichandran 42 Vipoosana Murugathasan
20 Niluja Mahathevan Srithurga Sugumar    
21   Suganya Sadakoban    
22   Abirami Jeyakumar    
23   Suganya Sadakoban